Prof. Jayashakar Birthday celebrations

amscollegeProf. Jayashakar Birthday celebrations